Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności i plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu cookie w Twojej przeglądarce. Wszelkie informacje związane z ochroną danych zawarte są w Polityce Prywatności.
Zamknij

Regulamin serwisu Aurea Odszkodowania

I. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie Serwisu jest mowa o:

Aurea Odszkodowania - oznacza to AUREA Natalia Wolniak z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 24/50, 98-200 Sieradz, NIP: 8272318163.

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Usług stanowiący załącznik i integralną część Umowy, udostępniony pod adresem www.aurea-odszkodowania.pl.

Regulamin Serwisu - oznacza regulamin udostępniony pod adresem www.aurea-odszkodowania.pl, stanowiący integralną część Umowy o świadczenie usług przez Aurea Odszkodowania.

Serwis - oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.aurea-odszkodowania.pl, za pośrednictwem którego świadczone będą usługi przez Aurea Odszkodowania.

Klient - oznacza korzystającą z usług Aurea Odszkodowania osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub spółkę prawa handlowego.

Usługi - oznacza usługę lub usługi świadczone przez Aurea Odszkodowania na podstawie Umowy w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie Serwisu.

Cennik - to publikowana na stronie głównej Serwisu Aurea Odszkodowania informacja, która określa warunki i wysokość odpłatności za Usługi, która stanowi integralną część umowy o świadczenie usług zawartej przez Aurea Odszkodowania z Klientem. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

Okres Abonamentowy - okres czasu, w którym Usługa jest udostępniana Klientowi, określony w aktualnym Cenniku.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 • Aurea Odszkodowania świadczy drogą elektroniczną Usługi na rzecz Klientów, które polegają na wsparciu procesu likwidacji szkód w pojazdach mechanicznych powstałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej poprzez udostępnienie w formie elektronicznej narzędzi do przesyłania i przechowywania dokumentów księgowych, a także prowadzenia w imieniu Klienta procesu likwidacji szkody.
 • Aurea Odszkodowania zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie funkcjonalności Serwisu, w szczególności zmiany zakresu świadczonych Usług co nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu Serwisu.
 • Aurea Odszkodowania w ramach Serwisu świadczy Usługi związane z procesem likwidacji szkody, w tym:
  • usługi bezpłatne polegające na umożliwieniu Klientom przesyłania dokumentacji celem przeliczenia szkód,
  • usługi płatne, których zakres określa Regulamin Usług oraz Cennik.
 • Zakres Usług Aurea Odszkodowania dotyczy wyłącznie szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych, które są niezbędne do współpracy z system teleinformatycznym Aurea Odszkodowania, w tym:
  • posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 • Prawidłowe korzystanie z serwisu możliwe jest dopiero po spełnieniu przesłanek opisanych powyżej.
 • Aurea Odszkodowania zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za problemy oraz wszelkie ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub brak zapewnienia wymogów technicznych przez Klienta.
 • Koszty użytkowania Serwisu obciążają Klienta.

IV. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG

 • Stosownie do treści atr. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Aurea Odszkodowania informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje podjęcie środków w celu jego zminimalizowania.
 • W celu zabezpieczenia się przez Klienta przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet zaleca się odpowiedzialne korzystanie z treści dostarczanych za pośrednictwem sieci Internet, w tym stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo.
 • Klient nie powinien używać komputerów oraz jakichkolwiek innych urządzeń niezabezpieczonych przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • Klient nie powinien udostępniać swoich haseł do Serwisu osobom trzecim.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem Serwisu, powszechnie obowiązującym prawem oraz w zgodzie z celami utworzenia Serwisu, przede wszystkim w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Aurea Odszkodowania, z poszanowaniem dóbr osobistych im przysługujących.
 • Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, między innymi poprzez użycie właściwego oprogramowania lub urządzeń.
 • W sytuacji pozyskania przez Aurea Odszkodowania informacji o dokonaniu przez Klienta jakiegokolwiek naruszenia o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, Aurea Odszkodowania ma prawo przedsięwziąć wszelkie możliwe działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 • Do prawidłowego świadczenia przez Aurea Odszkodowania Usług niezbędne jest czynne współdziałanie Klienta polegające na systematycznym i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji dotyczących danych Klienta.

VI. DOSTĘP DO SERWISU

 • Z serwisu mogą korzystać Klienci, którzy dokonali rejestracji w Serwisie. Rejestracja następuje po zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu, a Klient zobowiązany jest jej dokonać zgodnie z poleceniami Serwisu. Po rejestracji Klient otrzymuje indywidualne konto w Serwisie.
 • Po dokonaniu rejestracji Klient otrzymuje indywidualne konto w Serwisie i może korzystać z Usług w ramach wybranego Abonamentu lub korzystać z Usług bezpłatnych lub treści Serwisu, jeżeli takie są przewidziane.
 • Świadczenie Usług płatnych rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Klienta płatności zgodnie z Cennikiem, chyba że Cennik lub Regulamin Usług lub inny określający zasady świadczenia danej Usługi, stanowi inaczej.
 • Korzystanie z pełnego zakresu Usług i dostęp do danych archiwalnych związanych z prowadzonymi postępowaniami likwidacyjnymi jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.
 • Szczegółowy zakres Usług bezpłatnych jest określony w Cenniku, i obejmuje m.in.:
  • dostęp od narzędzi związanych z obsługą likwidacji szkody dostęp do panelu Klienta w Serwisie Aurea Odszkodowania.
  Klient w ramach bezpłatnych Usług może przekazać Aurea Odszkodowania Dokumenty poprzez przekazanie dokumentów elektronicznie (skan, fotografia) na konto w Serwisie.
 • Usługi płatne Aurea Odszkodowania świadczy Usługi przez Okres Abonamentowy. Opłatę za Okres Abonamentowy należy uiszczać z góry.
 • Okres Abonamentowy jest niepodzielny i nieprzerwany. W przypadku zaistnienia przerwy w działalności Serwisu dłuższej niż 3 dni, powstałej z wyłącznej winy Aura Odszkodowania, Okres Abonamentowy może zostać przedłużony o czas trwania tej przerwy.
 • Klient po upływie Okresu Abonamentowego, w celu dalszego korzystania z Usług Serwisu, powinien dokonać opłaty za kolejny Okres Abonamentowy zgodnie z Cennikiem.
 • Klient jest zobowiązany dokonywać opłat za korzystania z Usług płatnych zgodnie z Cennikiem za każdy Okres Abonamentowy.
 • Abonament jest związany wyłącznie z kontem Klienta w Serwisie w ramach którego został zamówiony, nie istnieje możliwość przeniesienia abonamentu na innego Klienta.

VII. KOMUNIKACJA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wszelkie pytania należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@aurea-odszkodowania.pl.
 • Wszelka korespondencja będzie kierowana przez Aurea Odszkodowania na adres Klienta wskazany przez niego w zakładce "Dane Firmy".
 • Wszelkich odpowiedzi dotyczących procesu likwidacji szkody Aurea Odszkodowania udziela w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania Klienta, chyba że jej udzielenie wymaga skierowania pytania do Ubezpieczyciela lub uzyskania dokumentu, wówczas Aurea Odszkodowania poinformuje Klienta o powyższym fakcie oraz o przewidywanym czasie uzyskania odpowiedzi.
 • W sytuacji, gdy według Klienta usługi świadczone na podstawie Regulaminu Serwisu są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu, może on złożyć reklamację w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego.
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie propozycji sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 • Aurea Odszkodowania rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, Aurea Odszkodowania zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie. Wówczas termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia doręczenia uzupełnienia Reklamacji.
 • Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Klienta podany w treści Reklamacji.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Aurea Odszkodowania zapewnia bieżący nadzór w zakresie technicznego funkcjonowania Serwisu oraz dokłada wszelkiej staranności co do zagwarantowania prawidłowego działania Serwisu.
 • Aurea Odszkodowania nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, w szczególności w sytuacji kiedy Klient używa niewłaściwego oprogramowania lub urządzeń.
 • Aurea Odszkodowania nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia:
  • szkody wskutek bezprawnych działań podjętych przez Klienta,
  • szkody wskutek niedostępności Serwisu lub wszelkich innych problemów technicznych, niezawinionych przez Aurea Odszkodowania,
  • wszelkich innych szkód powstałych w następstwie naruszenia przez Klienta treści niniejszego Regulaminu Serwisu,
  • szkody wynikającej z udostępnienia przez Klienta danych umożliwiających zalogowanie w Serwisie osobom trzecim.

IX. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

 • Aurea Odszkodowania rozpoczyna świadczenie Usług w momencie zarejestrowania się Klienta w Serwisie.
 • Klient ma prawo w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez usunięcie konta.
 • Usunięcie konta w czasie Okresu Abonamentowego uprawnia Klienta do zwrotu opłaty w wysokości proporcjonalnej do pozostałego czasu trwania Okresu Abonamentowego.
 • Aurea Odszkodowania może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, a w szczególności może ograniczyć jego dostęp do całości czy też części zasobu Serwisu oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w razie:
  • umyślnego rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Usług,
  • dopuszczenia się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie,
  • dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
  • podaje nieprawdziwe dane,
  • utracił login lub hasło i nie skorzystał z możliwości odzysku wskazanej przez Aurea Odszkodowania,
  • wyraził sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • w innych uzasadnionych przypadkach.
 • Aurea Odszkodowania może nadto zawiesić, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalność Serwisu, oraz modyfikować lub zakończyć świadczenia Usług za pośrednictwem tego Serwisu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy Regulamin Serwisu jest dostępny na stronie Serwisu w zakładce Regulamin Serwisu.
 • Kwestie związane z ochroną danych osobowych będą uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 • Aurea Odszkodowania zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie Serwisu, o których informuje Klienta z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Zmieniony Regulamin Serwisu umieszczany jest na stronie internetowej Serwisu z adnotacją, od kiedy obowiązuje.
 • Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Usług okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Usług, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Serwisu stosuje się odpowiednie przepisy prawa oraz Regulaminu Usług.
ZamknijAkceptuję

Polityka prywatności serwisu Aurea Odszkodowania

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności Serwisu Aurea Odszkodowania (dalej „Polityka Prywatności”) jest mowa o:

Administratorze - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w pkt. II ust. 2 poniżej.

Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.

Serwis - oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem aurea-odszkodowania.pl, za pośrednictwem którego świadczone będą usługi przez Aurea Odszkodowania.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaj, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych Klientów Serwisu.
 • Administratorem danych osobowych Klientów jest: AUREA Natalia Wolniak z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 24/50, 98-200 Sieradz, NIP: 8272318163.

III. GROMADZENIE, PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora głównie na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujący sposób:
  • poprzez wprowadzone przez Klienta informacje podczas rejestracji konta w Serwisie (dla Klientów zarejestrowanych),
  • poprzez dane pozyskiwane automatycznie tj. gromadzenie plików “cookies”.
 • Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność zawarcia i realizacji umowy.
 • Klient celem może dokonać rejestracji w Serwisie, celem skorzystania z Usług świadczonych przez Aurea Odszkodowania.
 • Warunkiem rejestracji na stronie przez Klienta jest podanie danych Klienta, w tym adresu email, Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków. Brak wskazania adresu email może uniemożliwić rejestrację przez Klienta, gdyż Administrator nie będzie miał możliwości skontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji jego danych osobowych. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Klienta.

IV. ZAKRES, CELE I CZAS PRZETWARZANIA ORAZ ODBIORCY DANYCH

 • Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających z Serwisu:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres IP,
  • dane dotyczące posiadanych pojazdów,
  • dane dotyczące szkód na mieniu i na osobie.
 • Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy - przez czas trwania umowy do czasu upływu terminów dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO),
  • rozpatrywania skarg i reklamacji - przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji (na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO),
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowań egzekucyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • archiwizowania dokumentów oraz w celach dowodowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań, w tym zobowiązań podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • jeżeli Klient wyraził na to zgodę, to także w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania),
  • analitycznym i statystycznym, tj. w celu badania i analizowania na stronie Serwisu danych o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej działalności, a także w celu administrowania stroną internetową, ,do czasy gdy posiadamy dodatkową inną podstawę prawną przetwarzania - w razie gdy podstawę utracimy, dane ulegają anonimizacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane podane przez Klienta w celu skontaktowania się (w formularzu kontaktowym) Administrator wykorzystuje tylko i wyłącznie w celu skontaktowania się z Klientem.

V. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 • Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym szczególności nie podlegają profilowaniu.
 • Administrator w ramach wykonywanych czynności korzysta z plików cookies, które pozwalają na obserwację i analizę ruchu na stronie Serwisu, jak również podejmowanie działań remarketingowych.

VI. POLITYKA COOKIES

 • Administrator gromadzi informacje zawarte w plikach Cookies. Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, na karcie pamięci smartfona itd.) i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na stronę Serwisu. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: cookies.
 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających stronę Serwisu w celu:
  • dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Klienta, w tym poprzez dostosowanie koloru, rozmiaru czcionki, układu, jak również optymalizacji korzystania ze strony Serwisu,
  • zapamiętanie pojazdów, zgłoszonych szkód oraz wszelkich danych dotyczących postępowania likwidacyjnego,
  • zapamiętanie danych z wypełnianych formularzy, logowania, ankiet,
  • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: publikowanie postów na Facebooku lub Twitterze bezpośrednio z poziomu strony),
  • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej,
  • tworzenie anonimowych statystyk korzystania za strony Serwisu oraz statystyk przepływu Klientów pomiędzy różnymi stronami internetowymi.
 • Pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 • Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać w każdej chwili zmienione przez Klientów, w szczególności w taki sposób by uniemożliwić automatyczne przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek znajdują się poniżej:
 • Administrator uprzedza jednak, że zablokowanie lub usunięcie plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Serwisu, a w uzasadnionych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
 • Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień w urządzeniach końcowych, z których korzysta Klient w celu przeglądania Serwisu oraz oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach znajdują się w dostarczonej zwykle przez producenta danego urządzenia instrukcji użytkowania lub instrukcji umieszczonej na stronie internetowej. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję "Narzędzia" lub "Ustawienia" i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików Cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu.
 • Administrator może gromadzić adresy IP Klientów odwiedzających Serwis, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Serwis notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

VII. ODBIORCY DANYCH

 • Administrator może w granicach przewidzianych przez przepisy prawa powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, który zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę fachową, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom prawa, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania.
 • Administrator może przekazywać dane w szczególności następującym odbiorcom:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność.

VIII. UPRAWNIENIA KLIENTA

 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia w całości lub części jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Klient może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W celu realizacji uprawnień wskazanych w niniejszej Polityki prywatności Klient powinien skontaktować się z Administratorem. Administrator bez zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji od Klienta powinien udzielić odpowiedzi na żądania Klientów, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny.
 • W zakresie możliwości technicznych Serwisu Klient może samodzielnie dokonywać zmian w danych osobowych po zalogowaniu w Serwisie przy użyciu Hasła oraz Loginu
 • Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji wymaganych prawem.
 • Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku nie zastosowania się Administratora do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane przepisami prawa, w szczególności zabezpieczające dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 • Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności Klient może kierować na adres: biuro@aurea-odszkodowania
 • Administrator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w szczególności w przypadku zaistnienia:
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług przez Aurea Odszkodowania,
  • zmiany oferty Serwisu w zakresie świadczenia usług, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków.
 • Administrator powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Polityki prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedawcę przez Klienta wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Klienta na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Klienci będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, jeżeli ponownie zaakceptują treść Polityki Prywatności.
 • Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu oraz stosownie prawu Unii Europejskiej.
ZamknijAkceptuję
Akceptuję regulamin AUREA
Akceptuję politykę prywatności